СИСТЕМ ЗА ДОЗИРАЊЕ

Изработен систем за дозирање на шеќер, сол и оцетна киселина за конзервно преработувачка индустрија, вклучително и силоси за шеќер и сол – изработено комплет од INOX

АВТОМАТСКИ ЗАТВАРАЧ НА КАПАЧИЊА СО ДОЗАТОРИ